Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng

  • Tìm kiếm, cập nhật thông tin liên lạc mới cho các nhóm khách hàng khó tiếp cận.

  • Liên lạc, kết nối với bộ phận thẩm định, an ninh truy tìm nguồn thông tin cần thiết hỗ trợ hoạt động thực hiện cuộc gọi.

  • Hỗ trợ thông tin thủ tục cần thiết để tiến hành các thủ tục pháp lý, tất toán dịch vụ.

  • Thu hồi những khoản bồi thường và chuyển tiền thu hồi cho khách hàng, như dịch vụ thu hồi hối phiếu hoặc nợ.